top of page

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โปรดให้ นายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นผู้แทนพระองค์ในการประทานรางวัล "พิราบขาวชายแดนใต้ ปี 2557" เนื่องในวันสันติภาพสากล

Peace Articles : Interesting : Other

Scoop News

May 28, 2023

เครือข่ายเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองปัตตานี กลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมเครือข่ายของสมาคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ รวม 13 องค์กร ประมาณ 500 คน ร่วมกันจัดกิจกรรม “รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน” เมื่อวันที่ 8 มกราคมที่ผ่านมา ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยการเดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนจากสนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคปัตตานีมุ่งสู่ ม.อ.ปัตตานี โดยใช้เส้นทางถนนเจริญประดิษฐ์ อ.เมือง จ.ปัตตานี จากนั้นผู้ร่วมกิจกรรมเข้าสู่หอประชุม จากนั้นตัวแทนองค์กรภาคี อ่านแถลงการณ์เรียกร้องให้ยุติการกระทำความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

 

January 03, 2023

สมาคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (POSBO) ร่วมกับ โครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดเวทีเสวนาสาธารณะ ในหัวข้อ สันติภาพอิสลาม @ ปาตานี [Peace-Islam @ Patani] อาจารย์มัสลันชี้ปัญหาชายแดนใต้ผู้คนที่นี่ต้องวิพากษ์วิจารณ์ตนเองด้วย ด้านอาจารย์เจะเหลาะห์ยืนยันต้องใช้ความรู้ในการวิเคราะห์ปัญหา

February 23, 2023

สมาคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้และชุมนุมสิงห์สันติภาพของนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (ม.อ.ปัตตานี) ได้จัดสัมมนาเพื่อยุติการใช้วัตถุระเบิดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรณรงค์ให้มีการยุติการใช้วัตถุระเบิดในชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ที่ห้องศรีวังสา คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี 

Please reload

Journal of Peace

SUPPORTER

bottom of page